AutoIT

AutoIt là một ngôn ngữ lập trình có dạng kịch bản với sự hỗ trợ các biểu thức phức tạp, hàm do người dùng tự định nghĩa, các vòng lặp và mọi thứ mà một người lập trình kịch bản dày dặn mong đợi.


Sơ khởi lập trình

Cung cấp cho bạn các kiến thức hiểu biết về lập trình, nhằm giúp bạn định hướng ngay từ đầu để dễ dạng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình


Top