AutoIT Windows Func


Giới thiệu về khóa học AutoIT Windows Func là sự nối tiếp của khóa học Cơ bản AutoIT NO GUI, Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hàm, mảng và sử dụng một số hàm tương tác với hệ điều hành Windows như File, thư mục, Registry, Process,

Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia +44
Có 55 người tham gia

Giới thiệu về khóa học

AutoIT Windows Func là sự nối tiếp của khóa học Cơ bản AutoIT NO GUI, Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hàm, mảng và sử dụng một số hàm tương tác với hệ điều hành Windows như File, thư mục, Registry, Process,...

Khóa học này bắt đầu hướng dẫn bạn sâu sát hơn với lập trình một ứng dụng thực tế, phục vụ cho nhu cầu cá nhân nhưng vẫn còn hạn chế về GUI. Tuy nhiên khóa học sẽ giới thiệu đến bạn hầu hết các hàm tương tác với Windows cùng với việc sử dụng hàm, mảng, giúp bạn có kiến thức để tích hợp vào GUI sau này.

Khóa học bao gồm:

  • Các kiến thức sử dụng mảng trong AutoIT
  • Các kiến thức về xây dựng và sử dụng Hàm trong lập trình
  • Cấu trúc INI File
  • Các kiến thức về các hàm tương tác với Windows như: tương tác file, folder, registry, process,...

Kết quả nhận được từ khóa học

Khóa học này là nền tảng cần và đủ để lập trình AutoIT, kết thúc khóa học này, bạn sẽ:

  • Nắm được lập trình hàm và mảng
  • Biết cách sử dụng các lệnh tương tác với Windows
  • Tạo được một ứng dụng thực tế phục vụ cho nhu cầu cá nhân

Đối tượng thích hợp

Khóa học yêu cầu bạn đã học qua khóa học tiên quyết: Cơ bản AutoIT NO GUI.

  • Đã hoàn tất khóa học Cơ bản AutoIT NO GUI
  • Có tinh thần tự học, dám đương đầu với khó khăn và dám giải quyết khó khăn
  • Có tinh thần trách nhiệm

Điều kiện để học

Không có điều kiện yêu cầu học.


THAM GIA KHÓA HỌC

AutoIT Windows Func

Giới thiệu về khóa học AutoIT Windows Func là sự nối tiếp của khóa học Cơ bản AutoIT NO GUI, Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hàm, mảng và sử dụng một số hàm tương tác với hệ điều hành Windows như File, thư mục, Registry, Process,


Top