Giáo trình lập trình C căn bản

c_aptech.pdf (2.60 MB) 434 324

Giới thiệu

Cuốn sách khá chi tiết về ngôn ngữ lập trình C (Tác giả: Hà Nội Aptech). Nội dung rất cơ bản và thiết thực, có đầy đủ cả lý thuyết và bài tập, ngoài ra còn hướng dẫn sử dụng phần mềm Borland C, và phần phục lục các hàm phổ biến hay gặp trong tất cả các trình biên dịch C, trình bày đẹp mắt, bố cục hợp lý.


Nội dung trong ebook

 • Bài 1: Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình
 • Bài 2: Làm quen lập trình C qua các ví dụ đơn giản
 • Bài 3: Các thành phần trong ngôn ngữ C
 • Bài 4: Nhập/Xuất dữ liệu
 • Bài 5: Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện
 • Bài 6: Cấu trúc vòng lặp
 • Bài 7: Hàm
 • Bài 8: Mảng và chuỗi
 • Bài 9: Con trỏ
 • Bài 10: Các kiểu dữ liệu tự tạo
 • Bài 11: Tập tin
 • Bài 12: Đệ quy
 • Bài 13: Trình soạn thảo của Borland C
 • Bài 14: Các hệ đếm
 • Bài 15: Biểu thức và phép toán
 • Bài 16: Một số hàm chuẩn thường dùng

Top