Số siêu xấu nhỏ nhất lớn hơn n

Số người hoàn tất: 6
Thưởng ticket: 10
Tạo lúc: 2 năm trước
Time limit: 1000 ms
Memory limit: 100 kb

Hướng dẫn nộp bài Danh sách các problem
Top